Od powierzchni użytkowej zależy cena nieruchomości i wysokość czynszu.

Obszar lokalu w księdze wieczystej to jego pole powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (§ 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1575, art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, t. jedn. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903).

Dlatego w zależności, od celów do jakich ma służyć pomiar, zastosujemy odpowiednią ustawę i zapisy odpowiedniej normy.

Na chwilę obecną sposób pomiaru powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego reguluje Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w prawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz 462).

Nowe rozporządzenie wprowadziło jednoznaczne zasady obliczania powierzchni na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997, a także ujednoliconą regułę przyjmowania do obliczeń powierzchni pomieszczeń: w 100%, jeżeli wysokość pomieszczeń jest równa lub większa od 2,20 m. W 50%, jeśli jest równa lub większa od 1,40 m i mniejsza niż 2,20 m. Natomiast obszar o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.

Powierzchnia z pomiaru powykonawczego zazwyczaj różni się od powierzchni z projektu (czyli zawartej w umowie przedwstępnej) co wynika m.in. z dokładności procesu budowlanego. Pomiar inwentaryzacyjny wykonuje najczęściej uprawniony geodeta, rzadziej osoba z uprawnieniami budowlanymi.

Chętnie wykonamy na Państwa życzenie pomiary powierzchni posiadanego mieszkania lub lokalu , pomożemy dobrać właściwą metodę w zależności od celu. Cena pomiaru mieszkania to koszt 340 zł.